Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

Luthers hammare

Flora och Bellona (1918)

Så stilla faller blad på blad,
och vinden andas matt,
och dimman sluter Luthers stad
i gråa armars natt.

Det är som väntan lång och dov,
som trängtan till en röst
att väcka allt som länge sov
i allt för ändlös höst.

Då är det som skälvde kyrkans mur,
det hamrar på dess port.
Vaknen upp, ty nu slår tidens ur
ett timslag sällsamt stort!

Du vandrare, stå still och hör
dess fasta hammarklämt.
En värld som föds, en värld som dör
just här ha möte stämt.

Den första klang av en signad dag
far ut under himmelens rum,
en angelus som ringer lag
och evangelium.

Nu lossnar vid slagen den första sten
i påvekyrkans mur,
nu skiner dit in på de dödas ben
en strimma av liv och natur.

Stån upp, I själar som maran tryckt!
Nu delar sig dimman i höjd,
och brusande sträcker sig morgonens flykt,
och livet klingar av fröjd.

Gån ut i de tyska ekarnas sal,
I skalder, och sjungen Guds lov.
Nu spelar en ljuvlig näktergal
där uggla och uv höll hov.

Du riddare, sadla din häst och drag
under frihetens nya banér
till ljusets stora riddareslag
och andarnas friska tornér.

Du Sion, gläds; men bäva, Rom,
du hedniska Babylon,
ty nu är släggan rest till dom
i handen på bergsmannens son.

Och är han själv ett stoft, en dvärg,
så är hans hammar gjord
av den metall som krossar berg,
Guds rena, klara ord.

Den väcker gnistan av granit,
som tänder en vissnad värld
och glödgar ässjan väsande vit
där Gideon härdar sitt svärd;

den klappar med dånande glädjeslag
på själva himmelens port
och slungar sin trotsiga blixt av dag
mot fursten i mörkrets ort.


Förklaringar:
"Luthers hammare" skrevs inför firandet av Uppsala universitets reformationsfest den 31 oktober 1917, 400 år efter det att Martin Luther (1483– 1546) spikade upp sina 95 teser på dörren till slottskyrkan i Wittenberg. Dikten ingick i Hugo Alfvéns "Kantat" som framfördes vid reformationsfesten. Karlfeldt promoverades till hedersdoktor vid samma tillfälle. I anslutning till jubileet publicerades dikten i flera dagstidningar.

3. det hamrar på dess port Luther spikar upp teserna mot avlatshandeln
4. En värld som föds ... dör födelsen representeras av reformationen, döden av påvemakten
5. angelus klockringning som manar till läsning av den katolska angelusbönen, kvällsbönen; lag plikter och straff; evangelium frälsningsbudskap, Guds ord om förlåtelse och tröst, enligt lutherdomen
6. de dödas ben helgonens ben var föremål för dyrkan i den katolska kyrkan
7. maran kvinnligt väsen i folktron, här: ondskan
8. en ljuvlig näktergal "Näktergalen i Wittenberg" kallades Luther av diktaren Hans Sachs
9. under frihetens nya banér syftar på Luthers skrift Om en kristen människas frihet; ljusets ljuset är i dikten symbol för den nya läran; riddareslag dubbning, med svärdets slag på axeln erhölls
riddarvärdighet; tornér tornering, medeltida vapenkamp till häst
10. Sion berg i Jerusalem, symbol för kyrkan; Rom, du hedniska Babylon anspelar på att Luther i en skrift liknat Roms makt över kristendomen vid en babylonisk fångenskap; bergsmannens son Luthers far var bergsman
12. ässjan smedjans eldstad; Gideon israelisk domare som räddade sitt folk ur fiendens våld (Dom 6–8); sitt svärd syftar på israeliternas stridsrop: »Herrens och Gideons svärd« (Dom 7:20)
13. fursten i mörkrets ort djävulen i helvetet