Tal

Erik Axel Karlfeldt är mindre känd för sina tal. Tal 1924 vid Liljewalchs Zornutställning
Men poeten Karlfeldt var även en flitigt anlitad talare.

Längre ner på sidan ser Du en sammanställning av tal Karlfeldt hållit.

Informationen är hämtad från medlemsårsboken 2004 (Nr 36 i skriftserien), Till bönder och till lärde män, som är utarbetad av Christer Åsberg.

Urval

Två urval av Karlfeldts tal har publicerats.
- Torsten Fogelqvist redigerade Tankar och Tal, 1932, och
- Christer Åsberg Till bönder och till lärde män, 2004.

Tillgängliga manuskript bevaras i Karlfeldtsamlingen på Kungliga Biblioteket.

Trots en viss motvilja mot att framträda var Karlfeldt, särskilt mot slutet av sin levnad, en flitig talare. Den position han intog i samhället gjorde detta ofrånkomligt. Därför höll Karlfeldt rimligen många fler tal som inte har bevarats, vare sig som manus, referat eller minne.

Den som känner till något tidigare okänt manuskript eller taltillfälle ombeds kontakta samfundets ordförande.
(Se Så kontaktar Du oss).


TANKAR OCH TAL

Sammanställd av Torsten Fogelqvist
tankar och tal 

Till bönder och till lärde män

Sammanställd av Christer Åsberg. (Karlfeldtsamfundets medlemsårsbok, årgång 2004.)
till bnder och till lrde mn

Sammanställning av tal ur Till bönder och till lärde män

Förteckningen är uppställd kronologiskt. Rubriker till talen är gjorda av resp. utgivare.

Förkortningar
Förklaring

BL
Till bönder och till lärde män. (Där återfinns fler bibliografiska uppgifter)

(KB)
Otryckt tal i Kungliga Bibliotekets Karlfeldtsamling

SAH
Svenska akademiens handlingar

TT
Tankar och tal

 

Årtal

Beskrivning

1889
För livets vår, för kärleken
Skål för kvinnan vid Uppsalastudenternas vårfest
BL
 
1895-96
En praktisk, medborgerlig uppgift av viktigaste slag
Talövningar vid Värmlands läns folkhögskola
BL
 
1896
Individerna dö och förgätas, men släktet består
Minnestal vid Molkoms folkhögskolas nordiska fest
BL, Personhistorisk Tidskrift 2/1996
 
1897
Skämt och allvar kunna gå hand i hand
Tredjeopposition vid E.N. Söderbergs disputation
BL
 
1898
Tal vid mottagandet av grad i samfundet SHT
(KB)
 
1899
Till minnet och löftet
Tal vid Uppsala studentkårs nordiska fest
BL, Flora och Pomona
 
1903
Där en rätt glädje är, där är även ett rätt allvar
Tal vid utnämningen till Apollo-Broder i SHT
BL
 
1904
Ett eko av tidens unga stämmor
Inträdestal i Svenska Akademien
BL, SAH
 
1905
Det unga Dalarne och det unga Sverige
Tal vid ungdomsmötet på Bispbergs klack
BL, TT
 
1906
Den stora vårfloden skall ej dröja
Tal vid Stockholms studentkårs vårfest
BL
 
1906
Till Gurres diktare
Tal vid fest för Holger Drachmann
TT
 
1906
En fläkt av kommande soliga tider
Tal vid barnhemsfest i Krylbo (referat)
BL
 
1909
Blomster på Helikons sluttningar
Minnesteckning över Lucidor i Svenska akademien (referat)
BL
 
1910
Hopp och längtan ha burits på eldens vingar
Tal vid Mora folkhögskolas valborgsmässofest (referat)
BL
 
1911
Vittnesbörd om Fröding
Avskedsord vid Gustaf Frödings grav 1911
BL
 
1912
Tal som Svenska akademiens direktör
SAH
 
1912
Blott det vackraste hos en människa är väsentligt
Svar på Verner von Heidenstams inträdestal i Svenska akademien
BL, SAH
 
1914
En välment farbror
Tal vid barnfest i Åre
BL
 
1918
Gärningarnas kärlek
Hälsningstal till Svenska brigaden
BL
 
1919
Tal vid nordiska författaremötet i Köpenhamn (referat)
Politiken 22/5 1919
 
1919
Det sanna, slående, enda ordet
Tal som Svenska akademiens direktör
BL, TT
 
1919
Svar på Anders Österlings inträdestal i Svenska akademien
SAH
 
1919
Svar på Adolf Noreens inträdestal i Svenska akademien
SAH
 
1921
Tal vid avtäckningen av Frödingbysten på Djurgården
TT
 
1921
Låt det som är svenskt vara svenskt!
Tal vid firandet av Brunnbäcksminnet
BL, TT
 
1921
Vad han ville som konstnär var livet
Minnesord vid Anders Zorns gravvård
BL, TT
 
1921
En ståtlig svensk
Hyllning från Svenska akademien vid Oscar Montelius begravning
BL
 
1921
Tal till Anatole France vid utdelningen av Nobelpriset
Les Prix Nobel en 1921–1922, 1923
 
1922
Hans dikt har änglavingar
Tal vid avtäckningen av Wallinstoden i Solna
BL
 
1923
Den rena, ärliga personligheten
Inledningstal vid en Frödingsoaré i Börssalen
BL, TT
 
1924
Tal om Anders Zorn vid en minnesutställning på Liljevalchs
TT
 
1924
Rannsaka dig, höj dig, rena dig!
Tal vid Ernst Beckmans gravsättning på Djursholms kyrkogård
BL, TT
 
1924
En lantmans son från Dalarna
Tal vid Jordbrukets dag i Hedemora (referat)
BL
 
1924
Carl David af Wirsén
Tal vid avtäckningen av C.D. af Wirséns gravvård
TT
 
1925
Det aktningsvärda borgarekallet
Tal till rektor Per Fischier vid Stockholms borgarskola
BL
 
1925
Den första svensken
Tal vid invigningen av Carl Milles Vasastaty
BL
 
1925
Den nya tiden klappar hårt på våra dörrar
Tal i Dalaföreningen
BL
 
1926
Solsångaren
Tal vid avtäckandet av Carl Milles Solsångaren
TT
 
1927
En skapande konstnär gäckar åldrandets och livets lagar
Tal på Wilhelm Peterson-Bergers 60-årsdag
BL
 
1927
Endast det enklaste, direkta uttrycket är gott nog
Tal vid Allmänna gymnasistdagarna på Norra Latin
BL, TT
 
1927
Varje själ har samma frihet, samma rätt, samma behov
Tal vid soaré till förmån för D.S. Merezkovskij
BL
 
1927
Hjärtan och män, inte rosor och retorik
Tal vid Riksförbundets för Sveriges försvar årsfest
BL
 
1928
Samverkan mellan tronen och folket
Svenska akademiens adress till Gustav V på 70-årsdagen
BL
 
1928
En barockspegel för denna tidens anlete
Tal vid invigningen av Stiernhielmsmonumentet i Vika
BL, TT
 
1928
Det är sant att jag ej gärna talar
Tal vid bankett i Falun (referat)
BL
 
1929
Ungdomen är den rätta vandringstiden
Tal till Langenskiöldska övningskompaniet i Plintsberg
BL
 
1929
Klarhet och sanning
Tal som Svenska akademiens direktör
BL, TT, SAH
 
1930
Hyllning från Svenska akademien vid Esaias Tegnér d.y:s grav
(KB)
 
1930
Tal vid Sven Södermans jordfästning
TT
 
1930
Gammal sång och ny ha samma rätt
Inledning vid PEN-klubbens uppläsningsafton
BL
 
1930
Den svenska folksjälen var med på färden
Tal vid minnesfesten för Andrée-expeditionen
BL

1930
Stark hand, leende mun, ungt hjärta
Till Sinclair Lewis vid utdelandet av Nobelpriset
BL