Karlfeldtsamfundet i korthet


Karlfeldtsamfundet bildades 1966 för att stimulera intresset för Erik Axel Karlfeldts diktning och bidra till ökad kunskap om hans liv och verk. I dagsläget har samfundet ca 700 medlemmar och är därmed ett av de större och mest aktiva litterära sällskapen.

Kontaktperson: Gunbritt Berggren, info(a)sangs.se, tel. 070-5801195 (se även kontaktsidan)

MEDLEMSAVGIFT
Medlemsavgiften på 240 kr/år (familjemedlem 120 kr/år) samt 120 kr/år för student under 30 år betalas till samfundets plusgiro 67 96 73-4 eller Swish 12345 72541. Glöm inte att ange avsändare!

MEDLEMSBOK/ÅRSUTGÅVA
Ett av samfundets viktigaste medel för att nå sitt syfte är den årliga medlemsboken/årsutgåvan, som ger kvalificerade bidrag till kunskapen om Karlfeldts liv och diktning. Medlemsboken/årsutgåvan ingår i medlemsavgiften och utkommer vanligen i slutet av kalenderåret. Se Samfundets Årsböcker/kassett/CD

KARLFELDTBLADET
För Karlfeldtsamfundets medlemmar utges två gånger årligen Karlfeldtbladet, som i skrift och bild rapporterar och informerar om Karlfeldt-aktiviteter. Kortare artiklar om Karlfeldts liv och diktning publiceras regelbundet i Karlfeldtbladet. Här finns också information om de två Karlfeldtgårdarna, Karlfeldtsgården i Karlbo också kallad Tolvmansgården och Karlfeldtsgården i Leksand också kallad Sångs, i Sjugare by utanför Leksand. Redaktionskommittén för Karlfeldtbladet tar gärna in bidrag från samfundets medlemmar. Se Karlfeldtbladet.

HEMSIDAN
Karlfeldtsamfundets hemsida innehåller information om både Erik Axel Karlfeldt och Karlfeldtsamfundet. Hemsidan speglar både det aktuella och historia och har vuxit till ett minibibliotek kring karlfeldtiana, med många artiklar kring Karlfeldts diktning och liv. 

KARLFELDTPRISET
Karlfeldtpriset en prestigefylld utmärkelse och belöning som normalt utdelas vart tredje år. För prisinnehavare och prismotivering, se Karlfeldtpriset.

UNGDOMENS KARLFELDTPRIS
Ungdomens Karlfeldtpris är en tävling för ungdomar om bästa uppsats om Erik Axel Karlfeldt. 

VINTERMÖTE OCH ÅRS- OCH SOMMARMÖTE
Karlfeldtsamfundet arrangerar sammankomster för medlemmarna ett par gånger per år. Års- och Sommarmötet hålls en helg i juli/augusti. Mötesplatsen växlar från år till år. Det har blivit tradition att varannat år förlägga Års-/Sommarmötet till en plats i Dalarna och vartannat år till en plats utanför Dalarna med anknytning till Karlfeldt. I januari/februari hålls ett Vintermöte, normalt i Stockholm, med föredrag, diskussioner, recitation och musik.