Till bönder och till lärde män. Karlfeldttal

till bnder och till lrde mn

Så här introducerades boken:


ERIK AXEL KARLFELDT (1864-1931) är en av de stora svenska skalderna. Men han var också en betydelsefull och populär talare. Han kunde för att anknyta till en av hans mest kända dikter, tala både till bönder och till lärde män.

Karlfeldts ställning som uppburen och folkkär poet och som ständig sekreterare i Svenska akademien gav honom position och prestige. Han talade till nobelpristagare och vid akademisammanträden, om bortgångna vänner som Fröding och Zorn, till studenter och finlandsvänliga, vid Jordbrukets dag i Hedemora eller vid en insamlingsfest för ett barnhem i Krylbo. Som ung lärde Karlfeldt folkhögskoleelever talets konst. Som gammal tolkade han hela nationens känslor när stofter av Andrée-expeditionens medlemmar återfördes till Sveriga.

Till bönder och till lärde män presenterar ett fylligt urval av de tal som har bevarats. Somliga tal är dovt högstämda, andra uppsluppna och lättviktiga. Personliga känslor och politiska värderingar som inte släpps fram i dikterna kommer här till tals. Och dikterna får oväntade sidobelysningar när de dyker upp i talen.

Christer Åsberg har gjort urvalet. I sina kommentarer beskriver han varför talen hölls och hur de togs emot av åhörarna. Åsberg är Karlfeldtsamfundets ordförande, professor och tidigare Bibel-kommissionens huvudsekreterare.

Kurt Johannesson skildrar i sin inledning den tidshistoriska bakgrunden till Karlfeldts insats som talare och några viktiga teman i talen. Johannesson är professor emeritus i retorik vid Uppsala universitet.


Innehåll:

Sida:
9    Karlfeldt som talare
       Kurt Jonannesson

24  Karlfeldts tal
      Christer Åsberg

Läroår

29  För livets vår, för kärleken
      Skål för kvinnan vid Uppsalastudenternas vårfest 1889

31  En praktisk medborgerlig uppgift av viktigaste slag
      Talövningar vid Värmlands läns folkhögskola, Molkom, 1895-96

35  Individerna dö och förgätas, men släktet består
      Minnestal vid Molkoms folkhögskolas nordiska fest 1896

48  Skämt och allvar kunna gå hand i hand
      Tredjopposition vid E.N. Söderbergs disputation 1897

52  Där en rätt glädje är, där är även ett rätt allvar
      Tal vid utnämningen till Appollo-Broder i SHT 1903


Ungdom i rörelse

57  Till minnet och löftet 
      Tal vid Uppsala studentkårs nordiska fest 1899

61  Det unga Dalarne och det nya Sveriga
      Tal vid ungdomsmötet på Bispergs klack 1905

65  Den stora vårfloden skall ej dröja
      Tal vid Stockholms studentkårs vårfest på Skansen 1906


Akademiledamoten

69  Ett eko av tidens unga stämmor
      Inträdestal vid Svenska akademien 1904

72  Blott det vackraste hos en människa är väsentligt
      Svar på Verner von Heidenstams inträdestal i Svenska akademien 1912

77  En ståtlig svensk
      Hyllning från Svenska akademien vid Oscar Montelius jordfästning 1921

78  Samverkan mellan tronen och folket
      Svenska akademiens adress till Gustav V på 70-årsdagen 1928

79  Klarhet och sanning
      Tal som Svenska akademiens direktör 1929


Diktaren, dikten och tiden

91  Det sanna, slående, enda ordet
      Tal som Svenska akademiens direktör 1929

98  Den nya tiden klappar hårt på våra dörrar
      Tal i Dalaföreningen 1925

103 Endast det enklaste, direkta uttrycket är gott nog
      Tal vid Allmänna gymnasistdagarna på Norra Latin 1927

110 Varje själ har samma frihet, samma rätt, samma behov
       Tal vid soaré till förmån för Dimitrij Merezjkovskij 1927

113 Gammal sång och ny ha samma rätt
       Inledningstal vid PEN-klubbens uppläsningsafton 1930

116 Stark hand, leende mun, ungt hjärta
       Till Sinclair Lewis vid utdelandet av nobelpriset i litteratur 1930


Vägvisare och valfrändskaper

125 Blomster på Helikons sluttningar
       Minnesteckning över Lucidor i Svenska akademien 1909

128 Vittnesbörd om Fröding
       Avskedsord vid Gustaf Frödings grav 1911

133 Hans dikt har orgelvingar
       Tal vid avtäckningen av Johan Olof Wallins staty i Solna 1922

135 Den rena, ärliga personligheten
       Inledningstal vid Frödingsoaré i Börssalen 1923

142 En barockspegel för denna tidens anlete
       Tal vid invigningen av Stiernhielmsmanumentet i Vika 1928


Vänner

147 Vad han ville som konstnär var livet
       Minnesord vid Anders Zorns gravvård 1921

154 Rannsaka dig, höj dig, rena dig!
       Tal vid Ernst Beckmans gravsättning på Djursholms kyrkogård 1924

158 Det aktningsvärda borgarekallet
       Tal tll rektor Per Fischier vid Stockholms borgarskola, 1925

162 En skapande konstnär gäckar åldrandets och dödens lagar
       Tal på Wilhelm Peterson-Bergers 60-årsdag 1927


Fosterland, hembygd, folk och försvar

167 Gärningarnas kärlek
       Hälsningstal till Svenska brigaden 1918

170 Låt det som är svenskt vara svenskt
       Tal vid firandet av Brunnbäcksminnet 1921

178 Den förste svensken
       Tal vid invigningen av Carl Milles Vasastaty 1925

184 Hjärtan och män, inte rosor och retorik
       Tal inför Riksförbundet för Sveriges försvar 1927

188 Ungdomen är den rätta vandringstiden
       Tal till Langenskiöldska övningskompaniet i Plintsberg 1929

191 Den svenska folksjälen var med på färden
       Tal vid minnesfesten för Andrée-expeditionen 1930


Tllfället gör talaren

201 En fläkt av kommande soliga tider
       Tal till förmån för Folkärna barnhem 1906

204 Hopp och längtan ha burits på eldens vingar
       Tal vid Mora folkhögskolas valborgsmässaofest 1910

206 En välment farbror
       Tal till barn i Åre 1914

208 En lantmans son från Dalarna
       Tal vid Jordbrukets dag i Hedemora 1924

212 Det är sant att jag ej gärna talar
       Tacktal på Falu stadshotel 1928


214 Andra tal av Karlfeldt
 
215 Personförteckning