Bibliografisk information

Följande årsböcker i Karlfeldtsamfundets skriftserie är alldeles speciellt värdefulla "uppslagsböcker" för den intresserade.

Bästa sättet att få tag på dem är att söka på nätet www.antikvariat.net :

- Bibliografierna, del 1 och
- del 2
- Karlfeldt i musiken. Verkförteckning och antologi
- Erik Axel Karlfeldt, Inspelningar av hans verk
- Vårgiga och hösthorn

Nils Afzelius, Erik Axel Karlfeldts bibliografi. Del 1
färdigställd av Arne Bergstrand

Ett mycket omfattande material som utgjorde Karlfeldtsamfundets skriftserie nr 5, 1974.

bibliografi

Följande är en del av introduktionen till boken:
Första namnet i en bibliografi, ägnad Erik Axel Karlfeldt, bör visserligen vara skaldens eget.
Av särskilt skäl må emellertid de närmast följande raderna här tilldelas hans främste bibliograf.

Icke så, att denna sida skulle komma att rymma karakteriserande minnesord över Nils Afzelius. Sådana ha redan formats av framstående företrädare för svensk litteraturvetenskap och svenskt biblioteksväsen. Bara en synpunkt behöver framföras. Afzelius hörde till de - kanske - lätträknade, som aldrig tvingat medmänniskor att tänka i ibsenska banor: "Venner er en kostbar luksus." Hans vänner minnas honom med tacksamhet och glädje, och det framstår för dem som en hederssak, att mesta möjliga av hans postuma alstring måtte kunna färdigställas och bringas till trycket.

Nils Afzelius hade nämligen vid sin bortgång den 20 december 1970 icke hunnit lägga sista handen vid skilda bibliografiska och litteraturhistoriska verk, som sysselsatt honom under hans idoga emeritår. Bland dem var bibliografien över Karlfeldt. Denna förelåg i spaltkorrektur, som jag på författarens önskan hade granskat. De då noterade förslagen till ändringar och tillägg fick jag dock aldrig tillfälle att i vanlig ordning diskutera med min gamle vän och kollega; det förmenades oss av en vilja starkare än vår. I stället åtog jag mig, på begäran av fru Gretl Afzelius, i januari 1971 att fullborda arbetet. Min åstundan var då att, innan korrekturet lämnades åter till tryckeriet, få reducera antalet oavslöjade anonymer och pseudonymer och dessutom täppa till en del luckor, främst ifråga om översättningar.

För mer information se:
Samfundets årsböcker och gå till 1974.

 

Arne Bergstrand, Erik Axel Karlfeldts bibliografi. Del 2

Karlfeldtsamfundets skriftserie nr 20, 1989.

Bibliografi del ii

Detta är fortsättningen på det i sanning omfattande arbete som presenterades som Karlfeldt-samfundets Skriftserie Nr 5, 1974 (Se ovan) med titeln Erik Axel Karlfeldts bibliografi, skriven av Nils Afzelius och färdigställd av Arne Bergstrand.

För mer information se: 
Samfundets Årsböcker, årgång 1989

 

Arne Bergstrand, Karlfeldt i musiken. Verkförteckning och antologi

Karlfeldtsamfundets skriftserie nr 17, 1986.

Karlfeldt i musiken

Följande är en del av introduktionen till boken:
Karlfeldt i musiken redovisar bortåt 800 tonsättningar till dikter av Erik Axel Karlfeldt. De äldsta melodierna torde härröra från medeltiden, den yngsta är skriven i januari 1986.

Ungefär 250 komponister från in- och utland nämnas i verksförteckningen - åtskilliga amatörer men också många av den nordiska musikens främsta namn, med Jean Sibelius i spetsen.

Förteckningen åtföljes av en antologi, upptagande 32 sånger med pianoackompanjemang, både gammal och nytt. Bland visorna påträffas outslitliga slagnummer som Rudolf Norrbys Svarta Rudolf och Bo Sundblads I Lissabon där dansa de. Bland romanserna möter man en rad välkända verk men också nyheter  av bortgångna mästares hand: Emil Sjögrens Intet är som väntans tider (tidigare tryckt endast i en dagstidning år 1906) samt Natanael Bergs Längtan heter min arvedel, Sigurd Kochs Tillägnan och Ture Rangströms Sub luna.  

För mer information se:
Karlfeldt och musiken och Samfundets Årsböcker, årgång 1986

 

Kurt G. Trägårdh, Erik Axel Karlfeldt, Inspelningar av hans verk

Karlfeldtsamfundets skriftserie nr 21, 1989.

Erik Axel Karlfeldt inspelningar

Ett förnämligt material som efter långa efterforskningar presenterats i Karlfeldt-samfundets skriftserie.
Som arkivarie hos Visans Vänner i Stockholm, har Kurt G Trägårdh upprättat en Karlfeldtdiskografi och
dessutom inkorporerat radioprogram, radioinspelningar och TV-program där Karlfeldts dikter sjungits eller reciterats.

För mer information se: 
Karlfeldt och musiken och Samfundets Årsböcker, årgång1989.

 

Klas Wennerberg, Vårgiga och Hösthorn

Förklaringar till Karlfeldts dikter 

Karlfeldtsamfundets skriftserie nr 7, 1976.

Klas Wennberg Vårgiga och Hösthorn

Följande är en del av introduktionen till boken:
Att förstå Karlfeldt är både lätt och svårt.
Öppet och direkt vädjar han till våra känslor i ett språk, som är klangfullt och rikt. Ja, så rikt, att man ibland skulle önska en hjälp för att förnimma fullheten i skaldens ofta flertydiga och underfundiga ord och vändningar. Den hjälpen lämnar Klas Wennerberg, fil dr., i denna bok. Författaren går igenom hela Karlfeldts diktning rad för rad och ger lätt begripliga förklaringar och kommentarer till varje ovant ord och uttryck. Karlfeldtforskningens senaste rön finns här i lättsmält form.

För mer information se: Samfundets Årsböcker och gå 1976.